:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

18 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ขอประชาสันพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมะนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่และบทบาทของแม่ ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ โดยจัดให้มีกิจกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติให้ปรากฎแก่สาธารณะ สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ สามารถเสนอประวัติส่งไปที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดงภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เพื่อคัดเลือกแม่ดีเด่น จำนวน 1 คน ส่งให้สำนักงาน พัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_1577_42_3_340.pdf