ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256523 มิ.ย. 2565
2มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ20 มิ.ย. 2565
3กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.255814 มิ.ย. 2565
4กฎกระทรวงฉบับที่23 (พ.ศ.2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.252214 มิ.ย. 2565
5กฎกระทรวงฉบับที่55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.252214 มิ.ย. 2565
6กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒14 มิ.ย. 2565
7พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249620 เม.ย. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 20 เม.ย. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 2564
10พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254924 ก.ค. 2562
11รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 256015 ก.ค. 2562
12พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253415 ก.ค. 2562
13พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-พ.ศ.253515 ก.ค. 2562
14พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253915 ก.ค. 2562
15พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253915 ก.ค. 2562
16พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254015 ก.ค. 2562
17พระบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.254215 ก.ค. 2562
18พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.254215 ก.ค. 2562
19พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255815 ก.ค. 2562
20พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256015 ก.ค. 2562

1 2   >>  >|