ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,021
ปีนี้
7,021
ปีที่แล้ว
59,153
ทั้งหมด
438,794
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
1
กิจกรรมตรวจประเมินความพิการ,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

วันที่ 30 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันผักหวาน (รพ.สต. ป่าตาล ) ดำเนินกิจกรรม การตรวจประเมินความพิการทางด้านการเคลื่อนไหว โดยได้รับการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการจากแพทย์โรงพยาบาลหางดง จำนวน 1 ราย

30 มกราคม 2566

กิจกรรมสะลีปั๋นสุข,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมด้วย นายประพัต เมืองอุดร รองนายกเทศมนตรี นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวอริยา จีรัง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ลงพื้นที่ส่งมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน1รายภายใต้การดำเนินงานตามโครงการสะลีปั๋นสุข(เตียงให้ยืมสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ)

19 มกราคม 2566

ศึกษาดูงานการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

วันที่ 18 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดโครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น โดยนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้มอบหมายให้นายประพัต เมืองอุดร รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นำคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การผลิต/ใช้สื่อ และนวัตกรรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย สังกัดเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำมาแนวทางมาพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการ การผลิต/ใช้สื่อ และนวัตกรรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันผักหวาน ที่จะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 นี้

18 มกราคม 2566

กิจกรรมประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566
นายเจริญ คำมา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมเปิดเวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวานภายใต้การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงาน พิจารณาการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรชุมชน และชี้แจงแผนดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีสมาชิกสภาองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรชุมชน อาทิ ชมรม อสม. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมสตรีแม่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

17 มกราคม 2566

กิจกรรมประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสันผักหวาน,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้มอบหมายให้นายประพัต เมืองอุดร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาวเกษร สายฝั้น รองปลัดเทศบาล นางสาวอริยา จีรัง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ดำเนินการเปิดเวทีการการประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสันผักหวานภายใต้การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับศูนย์พัฒนาครอบครัว ดำเนินการคัดเลือกคณะทำงานฯ และชี้แจงแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

13 มกราคม 2566

โครงการห้องเรียนผู้สูงอายุ วันพุธที่ 11/1/2565 กิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตามโครงาการห้องเรียนผู้สูงอายุ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้ร่วมพบปะและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหางดง (กศน.อำเภอหางดง) นำโดยนางสุนันท์  นาหลวง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหางดง นำทีมงาน และวิทยากรจากโรงพยาบาลหางดง มาให้ความรู้ในหัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ” และตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุด้วย  

11 มกราคม 2566

ตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนน 108,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
ตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนน 108
-----------------------------
วันที่ 11 มกราคม 2566 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน มอบหมายให้นายฐิติศักดิ์กัญจน์กษิดิส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายกิตติธัช แสงสง่าศรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลหางดง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าตาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหางดง เพื่อตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนน 108 ใกล้แยกพืชสวนโลกฝั่งในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน ซึ่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีผู้ประสบเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบเองส่งผลให้ผู้ประสบเหตุเสียชีวิต เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
11 มกราคม 2566

เทศบาลสันผักหวานร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฏฐิวนาราม,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ให้การต้อนรับมูลนิธิเมาไม่ขับ นำโดยนายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ และผู้จัดการชมรมคนห่วงหัว พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมเวทีรวมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100 % ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยได้มอบสื่อรณรงค์เพื่อสนับสนุนการณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่เทศบาลตำบลสันผักหวาน และมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฏฐิวนารามทั้งหมด จำนวน 32 ใบ เพื่อให้เด็กสวมใส่ขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พ่อแม่ผู้ปกครอง และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

09 มกราคม 2566

กิจกรรมตรวจประเมินความพิการ,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันผักหวาน (รพ.สต. ป่าตาล ) ดำเนินกิจกรรม การตรวจประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะความพิการทางด้านการเคลื่อนไหว โดยได้รับการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการจากแพทย์โรงพยาบาลหางดง จำนวน 2 ราย
09 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566
————————————
เมื่อระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมนายประวัติ สุยะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลผักหวาน ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดสงขลา โดยเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา ศึกษาดูงานด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ,เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ศึกษาดูงานเรื่องท้องถิ่นดิจิทัล และเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่องเมืองอัจฉริยะ Smart City ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการใหม่ ๆ และมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลและการให้บริการประชาชนได้ในอนาคต
05 มกราคม 2566

งานเลี้ยงขอบคุณ จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล ปลัดเทศบาล และนางสุทธิชารัตน์ ณัทสุคันธวงศ์ นิติกร,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสันผักหวาน นำโดย นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นายประวัติ สุยะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสันผักหวาน ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณ จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ปลัดเทศบาล (ผู้บริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 มกราคม 2566 และนางสุทธิชารัตน์ ณัทสุคันธวงศ์ นิติกร ในโอกาสโอนย้ายไปสังกัด เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2566 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
29 ธันวาคม 2565

เปิดด่าน 7 วันระวังอันตราย ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดโครงการสันผักหวานปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 โดยจะเปิดศูนย์บริการประชาชน ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลสันผักหวาน (ป้อมตำรวจขวัญเวียง) หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โดยเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ชรบ. จิตอาสา และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพ 1669 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนหมายเลข 121 (วงแหวนรอบ 3 เชียงใหม่) ด้านข้อมูลเส้นทางสัญจร บริการน้ำดื่ม บริการจุดพักคนพักรถ บริการห้องน้ำ ทั้งนี้มุ่งเน้นด้านการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
29 ธันวาคม 2565

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้นำบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ ณ ฟุตบอลสนามกีฬาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทสากล และกีฬามหาสนุก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานบริเวณรอบๆ สนามบินเชียงใหม่
29 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสันผักหวาน นำโดย นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และพี่น้องประชาชนตำบลสันผักหวาน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ตามโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เพื่อส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตลอดปีนี้และปีต่อๆ ไป
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรครั้งนี้ด้วย
29 ธันวาคม 2565

โครงการห้องเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่,เทศบาลตำบลสันผักหวาน,sunpukwan.go.th

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตามโครงาการห้องเรียนผู้สูงอายุ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน โดยนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้ร่วมพบปะและให้กำลังใจ สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และกิจกรรมแลกของขวัญ
ในโอกาสนี้ จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวลาในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น ที่จังหวัดสงขลา

28 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 53  (792 รายการ)