ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
274
เมื่อวานนี้
419
เดือนนี้
3,790
เดือนที่แล้ว
5,691
ปีนี้
29,321
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
401,941
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
ข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลสันผักหวาน

 

1. สภาพทั่วไป


1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์


      ตำบล สันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหางดงประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร (8,862 ไร่ ) สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ

ทิศเหนือ        จรดเขต  ตำบลแม่เหียะ และ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก     จรดเขต  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก  จรดเขต ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง และ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้            จรดเขต ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

2) ลักษณะทางปกครอง


ตำบลสันผักหวานแบ่งเป็นหมู่บ้านตามเขตลักษณะปกครองท้องที่ จำนวน 7 หมู่บ้าน คือ
* หมู่ที่ 1 บ้านสันผักหวาน
* หมู่ที่ 2 บ้านต้นงิ้ว
* หมู่ที่ 3 บ้านท้าวผายู
* หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล
* หมู่ที่ 5 บ้านเบ้อ
* หมู่ที่ 6 บ้านขัวเด้ง
* หมู่ที่ 7 บ้านสันผักหวานน้อย

 

3) ประชากร


ข้อมูลประชากรตำบลสันผักหวาน

หมู่บ้าน จำนวน
หลังคาเรือน
ประชากร (ชาย) ประชากร (หญิง) รวมประชากร
หมู่ที่ 1 บ้านสันผักหวาน 980 703 831 1,534
หมู่ที่ 2 บ้านต้นงิ้ว 2,017 1,561 1,790 3,351
หมู่ที่ 3 บ้านท้าวผายู,บ้านใหม่ 2,629 1,595 2,094 3,689
หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล 1,181 820 985 1,805
หมู่ที่ 5 บ้านเบ้อ,ยังเปา, สันป่าตัน 2,174 1,749 1,975 3,724
หมู่ที่ 6 บ้านขัวเด้ง, บ้านน้อย 1,427 963 1,141 2,104
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักหวานน้อย 324 301 368 669
รวม 10,732 7,692 9184 16,876


ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 

2. ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ และการบริการพื้นฐาน

 

2.1 โครงสร้างพื้นฐาน


1) การโทรคมนาคม
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง (จุดรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ)


2) การไฟฟ้า
- ฝ่ายผลิต จำนวน 1 แห่ง
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง


3) แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 3 สาย
- บึง, หนองและอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง


4) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและใช้การได้
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 400 แห่ง
- บ่อโยก จำนวน 1 แห่ง
- ประปาหมู่บ้านกรมอนามัย จำนวน 5 แห่ง
- ประปากรมโยธา จำนวน 3 แห่ง
- ประปากรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง


2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 

1) ภาคอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม จำนวน 5 แห่ง โดยมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
- อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแกะสลัก จำนวน 2 แห่ง
- อุตสาหกรรมน้ำดื่ม, น้ำแข็ง จำนวน 2 แห่ง
- อุตสาหกรรมเกี่ยวกับธูปหอม จำนวน 1 แห่ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเกษตรกร บ้านต้นงิ้ว หมู่ 2
- กลุ่มประติมากรรมดินเผาป่าตาล หมู่ 4

2) ร้านค้าสะดวกซื้อ จำนวน 2 แห่ง

3) ภาคการเกษตร
- ผลิตผลการเกษตรที่สำคัญในตำบล เช่น ข้าว ถั่วเหลือง
- การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคขุน ไก่ไข่

4) ตลาดสด/ตลาดนัด
ในพื้นที่ไม่มีตลาดสด/ตลาดนัดในสังกัดของเทศบาล โดยจะมีตลาดของเอกชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
- กาดผักหวาน หมู่ที่ 5
- ตลาดนัดแม่จันทร์สม (กาดนัดขวัญเวียง) หมู่ที่ 5
- ตลาดนัดวัดลัฏฐิวนาราม (กาดนัดวัดป่าตาล) หมู่ที่ 4
- ตลาดนัดวัดฉิมพลีวัน (กาดนัดวัดต้นงิ้ว) หมู่ที่ 4
- ตลาดนัดโรงเรียนบ้านสันผักหวาน หมู่ 7

 

2.3 โครงสร้างทางสังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

 

1) การศึกษา
* โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
- โรงเรียนบ้านป่าตาล ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4
- โรงเรียนบ้านสันผักหวาน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7
* ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลสันผักหวาน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2
* โรงเรียนอนุบาลของเอกชน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1
* ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการศาสนา จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในวัดลัฏฐิวนาราม (ป่าตาล) หมู่ที่ 4

 

2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
* วัด จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
- วัดชัยสถิต ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1
- วัดฉิมพลีวัน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2
- วัดผาสุการาม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3
- วัดลัฏฐิวนาราม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4
- วัดถาวรธรรม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5

 

3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
* ตู้ยามสายตรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน
* รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
* รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
* ถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 ชุด ( 28 ถัง)

 

4) การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

 

5) การบริการประชาชน
- รถบรรทุกขยะ ขนาด 10 ตัน 3 คัน
- รถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน
- รถจักรยานยนต์ 5 คัน
- เครื่องพ่นหมอกควัน 4 เครื่อง
- เครื่องพ่นสารเคมี 1 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง
- เครื่องตัดหญ้า 5 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สำนักงาน) 33 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตตำบล 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2 เครื่อง