ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,357
เดือนที่แล้ว
5,486
ปีนี้
16,937
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
325,285
ไอพี ของคุณ
34.204.185.54
นโยบายการบริหารราชการ

 

       องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นเลิศด้านการบริการสาธารณะ นำสู่สังคมเป็นสุขและยั่งยืน โดยจะยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว และเพื่อให้มีการบริหารเทศบาลฯตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดไว้ ข้าพเจ้าจึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลสันผักหวานในด้านต่างๆ ดังนี้

 

1. ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


      ข้าพเจ้าจะเทิดทูล และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เชิดชูทำนุบำรุงศาสนา จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรมและมีคุณธรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้งจะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลทุกประการ

 

2. นโยบายเร่งด่วน เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการทันที 


2.1 ซ่อมแซมสัญญาณไฟ และเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยก ทางรวม

 

2.2 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยเร่งดำเนินการรักษาและขุดลอกคูคลองระบายน้ำให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ

 

2.3 จัดหาศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ขึ้นในจุดที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้า OTOP ของท้องถิ่น และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าหลายอย่างได้จากจุดบริการเพียงจุดเดียว ซึ่งจะช่วยกระจายสินค้า OTOP ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

3. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


     เสริมสร้างมาตรการให้เทศบาลตำบลสันผักหวาน ให้เป็นท้องถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัยทางสังคม โดย

 

3.1 เฝ้าระวงและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหายาเสพติด โดยการจัดระเบียบโซนนิ่งและการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวาน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง

 

3.2 ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดเตรียมความพร้อมทั้งอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เทคโนโลยี ระบบสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุและควบคุมสถานการณ์ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ในการป้องกันสาธารณภัยแก่ทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาสมรรถนะให้แก่อาสาสมัครด้านความปลอดภัย

3.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิดเหตุการณ์สาธารณภัย โดยการสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในด้านเครื่องอุปโภค บริโภคอย่างทันท่วงที

 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


    พัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อเอื้อต่อการอยู่อาศัย และการท่องเที่ยว เกิดความสวยงาม และได้รับความสะดวกสบาย โดย

 

4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในเขตเทศบาลฯให้มีความสวยงามร่มรื่น ดูแลรักษาและบำรุงต้นไม้ให้ร่มรื่นทั่วทั้งเขต พร้อมทั้งปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามถนนสายเมนสำคัญ และพื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น

 

4.2 บำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพพื้นที่สีเขียว เช่น พื้นที่สวนสาธารณะต่างๆสวนหย่อม เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ในกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

 

4.3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ช่วยกันปลูก ดูแล รักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

 

4.4 ดำเนินโครงการเทศบาลตำบลสันผักหวานสะอาด ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ติดตาม ตรวจสอบระดับมลพิษทางอากาศ พร้อมดำเนินมาตรการการป้องกัน และควบคุมการกระทำที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการดังกล่าวอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ คูคลองต่างๆให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดเก็บ การกำจัดขยะ การนำไปใช้ประโยชน์ตามแนวคิด “ขยะ คือ ทรัพยากร” ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

 

5. ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม


       พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน และสร้างความพร้อมให้กลุ่มทางสังคมมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งมุ่งเน้นการลดความเลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสาธารณะ บริการทางการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดย

 

5.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึงการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาเพิ่มในหลักสูตร

5.2 พัฒนาภาวะสุขภาพ โดยพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข เครือข่ายอนามัยชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก และอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการขยายช่องทางให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เพื่อก้าวสู่เทศบาลตำบลสันผักหวานแห่งสุขภาพ

5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ โดยส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน และประชาชน รวมทั้งภาคีด้านการพัฒนาชุมชน อีกทั้งส่งเสริมระบบและการจัดบริการสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

 

5.4 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเสริมสร้างทักษะทางกีฬาที่เหมาะสมกับวัยซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

 

6. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น


       มุ่งให้เทศบาลตำบลสันผักหวาน ที่มีเอกลักษณ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ควรแก่การดำรงรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่ดีงาม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทางด้านศาสนาเพื่อให้เป็นท้องถิ่นแห่งศาสนา โดย

 

6.1ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้โครงการภูมิทัศน์และวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันผักหวาน ให้ก้าวสู่เทศบาลเมืองสันผักหวานในอนาคต และสร้างสรรค์ทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

 

6.2 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการอนุรักษ์และ สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนการดำเนินการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการเผยแพร่สิ่งดีงามของเทศบาลตำบลสันผักหวาน

 

6.3 ควบคุมบังคับใช้ข้อกำหนด ระเบียบ เทศบัญญัติ และข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารและผังเมือง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นไว้

 

6.4 รณรงค์และส่งเสริมให้มีการใช้รูปแบบอาคารหรือวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน

 

6.5 ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่างๆ

 

7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


     ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะของเทศบาลตำบลสันผักหวานให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับเทศบาลฯ โดย

7.1 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายต่างๆให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

 

7.2  ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อลดการปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งขจัดสิ่งกีดขวางในระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย

7.3  ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วเทศบาลตำบลสันผักหวาน

 

8. ด้านเศรษฐกิจ


    พัฒนาเทศบาลตำบลสันผักหวานให้เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ น่าอาศัยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นให้กับประชาชน โดย

8.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการให้บริการที่ประทับใจ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยโดยเฉพาะการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์วัดวาอารามของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ตลอดจนการท่องเที่ยวทางวิถีชุมชนชาวบ้าน

 

8.2 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ให้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงระดับประเทศ และนานาชาติ

 

8.3 จัดให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวโดยบูรณาการร่วมกับ ตำรวจท้องที่ ตำรวจชุมชน อาสาสมัครชุมชน ฝ่ายปกครอง ในการสร้างความปลอดภัยและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

 

8.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสินค้าชุมชน(OTOP)ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น

 

8.5 ฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจสำคัญของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ให้คงรักษาสภาพเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแข็งแรงของท้องถิ่นต่อไป

 

8.6 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรในพื้นที่

 

9. ด้านการบริหารจัดการระบบราชการ


     ปรับปรุงระบบการทำงานของเทศบาลตำบลสันผักหวาน เพิ่มประสิทธิภาพการอันจะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดย

 

9.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลสันผักหวานอย่างยั่งยืน

 

9.2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยมุ่งเน้นให้เทศบาลฯเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ (Best Service Organization) และพัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตำบลสันผักหวานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

 

9.3 ส่งเสริมให้มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสันผักหวานมีความพร้อมทั้งทางด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี และความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อร่วมกันพัฒนาเทศบาลตำบลสันผักหวาน

 

9.4 ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะสามารถสนับสนุนภารกิจเทศบาลตำบลสันผักหวาน

 

       การบริหารงานตามนโยบายที่ข้าพเจ้าได้แถลงมาดังกล่าวจะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลตำบลสันผักหวาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวานทุกท่าน


     ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจ และการสนับสนุนจากท่านในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ตลอดจนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผักหวานให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป