ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
178
เดือนนี้
2,705
เดือนที่แล้ว
4,857
ปีนี้
59,113
ปีที่แล้ว
42,435
ทั้งหมด
227,526
ไอพี ของคุณ
3.228.24.192
ลำดับรายการวันที่
1เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง10 ก.ค. 2562
2ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี21 มิ.ย. 2562
3ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่องแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256321 มิ.ย. 2562
4ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลสันผักหวาน20 มิ.ย. 2562
5ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น20 มิ.ย. 2562
6ข้อบังคับเทศบาลตำบลสันผักหวาน ว่าด้วย จรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสันผักหวาน พ.ศ.255820 มิ.ย. 2562
7ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.256120 มิ.ย. 2562
8พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ29 มี.ค. 2562
9แนะ 10 วิธีปกปิดข้อมูลส่วนตัวไม่ทิ้งไว้บนโลกดิจิทัล26 มี.ค. 2562
10สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหาเรือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวงน 5 เรื่อง26 มี.ค. 2562
11แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254026 มี.ค. 2562
12พระราชบัญญัติเทศบาล10 พ.ย. 2559
13ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวานเป็นเทศบาลตำบลสั10 พ.ย. 2559
14สรุปมาตรฐานบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น28 เม.ย. 2559
15เกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสันผักห10 ต.ค. 2557
16การปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการสาธารณะเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล10 ต.ค. 2557
17สิทธิรับรู้ของประชาชน25 ก.ค. 2556
18พรบ.ข้อมูลข่าวสาร25 ก.ค. 2556

1