ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
291
เมื่อวานนี้
419
เดือนนี้
3,790
เดือนที่แล้ว
5,691
ปีนี้
29,321
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
401,941
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล8 ก.ค. 2565
2แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2565
3คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-257020 พ.ค. 2565
4คู่มือระเบียบหนังสือสั่งการ ประจำปี 2563-256420 พ.ค. 2565
5สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 22 พ.ค. 2565
6คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ทต.สันผักหวาน4 มี.ค. 2565
7ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 มี.ค. 2565
8คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 25654 ม.ค. 2565
9คู่มือบริหารสารบรรณ ด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายหนังสือราชการ4 ม.ค. 2565
10มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1 ม.ค. 2565
11เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 24 พ.ย. 2564
12สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 พ.ย. 2564
13การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)1 พ.ย. 2564
14ประกาศแผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
15คู่มือปฏิบัติงานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม30 ก.ย. 2564
16คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์9 ก.ย. 2564
17สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)16 ก.ค. 2564
18สรุปรายงานการดำเนินการ KM ปีงบประมาณ 25637 ก.ค. 2564
19รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.10 มิ.ย. 2564
20แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 มิ.ย. 2564

123  >> >|