ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
4,269
เดือนที่แล้ว
4,550
ปีนี้
8,819
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
317,167
ไอพี ของคุณ
3.236.175.108
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21 ม.ค. 2564
2คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น21 ม.ค. 2564
3คู่มือบทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น21 ม.ค. 2564
4คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น21 ม.ค. 2564
5คู่มือการใช้งานระบบน้องพอใจ สันผักหวาน 12 พ.ย. 2563
6แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-256612 ต.ค. 2563
7แผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ256330 มิ.ย. 2563
8สรุปรายงานการดำเนินการ KM ปีงบประมาณ-256218 มิ.ย. 2563
9แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563
10คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ธ.ค. 2562
11การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ19 มิ.ย. 2562
12การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ19 มิ.ย. 2562
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์19 มิ.ย. 2562
14กระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.19 มิ.ย. 2562
15การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ19 มิ.ย. 2562
16การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
17การรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
18การเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
19การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์19 มิ.ย. 2562
20การละเมิดและผลประโยชน์ทับซ้อน19 มิ.ย. 2562

12  >> >|