ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
5,036
เดือนที่แล้ว
5,423
ปีนี้
55,768
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
297,969
ไอพี ของคุณ
18.215.62.41
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-256612 ต.ค. 2563
2แผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ256330 มิ.ย. 2563
3สรุปรายงานการดำเนินการ KM ปีงบประมาณ-256218 มิ.ย. 2563
4แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563
5คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ธ.ค. 2562
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ19 มิ.ย. 2562
7การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ19 มิ.ย. 2562
8การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์19 มิ.ย. 2562
9กระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.19 มิ.ย. 2562
10การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ19 มิ.ย. 2562
11การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
12การรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
13การเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)19 มิ.ย. 2562
14การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์19 มิ.ย. 2562
15การละเมิดและผลประโยชน์ทับซ้อน19 มิ.ย. 2562
16พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254019 มิ.ย. 2562
17การจัดการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท.19 มิ.ย. 2562

1