ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
4,269
เดือนที่แล้ว
4,550
ปีนี้
8,819
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
317,167
ไอพี ของคุณ
3.236.175.108
ลำดับรายการวันที่
1พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254924 ก.ค. 2562
2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.254215 ก.ค. 2562
3พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253715 ก.ค. 2562
4พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.254015 ก.ค. 2562
5พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249615 ก.ค. 2562
6พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256015 ก.ค. 2562
7พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255815 ก.ค. 2562
8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.254215 ก.ค. 2562
9พระบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.254215 ก.ค. 2562
10พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254015 ก.ค. 2562
11พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253915 ก.ค. 2562
12พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253915 ก.ค. 2562
13พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-พ.ศ.253515 ก.ค. 2562
14พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253415 ก.ค. 2562
15รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 256015 ก.ค. 2562
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 254313 มิ.ย. 2562
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25548 พ.ค. 2562
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงินฯ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256117 ม.ค. 2562
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256111 ธ.ค. 2561
20กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19 ก.ค. 2560

12  >> >|