ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
218
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
3,878
เดือนที่แล้ว
4,111
ปีนี้
42,715
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
351,063
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249620 เม.ย. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 20 เม.ย. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 2564
4พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254924 ก.ค. 2562
5รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 256015 ก.ค. 2562
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253415 ก.ค. 2562
7พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-พ.ศ.253515 ก.ค. 2562
8พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253915 ก.ค. 2562
9พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253915 ก.ค. 2562
10พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254015 ก.ค. 2562
11พระบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.254215 ก.ค. 2562
12พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.254215 ก.ค. 2562
13พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255815 ก.ค. 2562
14พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256015 ก.ค. 2562
15พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249615 ก.ค. 2562
16พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.254015 ก.ค. 2562
17พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253715 ก.ค. 2562
18พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.254215 ก.ค. 2562
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 254313 มิ.ย. 2562
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25548 พ.ค. 2562

12  >> >|