ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
225
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
3,878
เดือนที่แล้ว
4,111
ปีนี้
42,715
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
351,063
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25649 ก.ย. 2564
2ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.256224 มิ.ย. 2564
3ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.256224 มิ.ย. 2564
4ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256224 มิ.ย. 2564
5ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256324 มิ.ย. 2564
6ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง การย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย พ.ศ.2558, หลักเกณฑ์และเงือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.255824 มิ.ย. 2564
7คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25627 พ.ค. 2564
8ประกาศกำหนดจำนวนวันลาและจำนวนครั้งการมาทำงานสายในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25647 พ.ค. 2564
9ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หล้กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาล พ.ศ.25627 พ.ค. 2564
10ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์7 พ.ค. 2564
11ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกัลหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 7 พ.ค. 2564
12ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.25607 พ.ค. 2564
13ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ7 พ.ค. 2564
14การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้7 พ.ค. 2564
15ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ17 ก.ย. 2563
16ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู17 ก.ย. 2563
17ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง17 ก.ย. 2563
18พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี24 มิ.ย. 2563
19พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่ 2)24 มิ.ย. 2563
20หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ24 มิ.ย. 2563

1