ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
216
เดือนนี้
5,591
เดือนที่แล้ว
6,260
ปีนี้
18,018
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
260,219
ไอพี ของคุณ
3.233.239.102
นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางวิมลวัลย์ ไชยกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวภัทรภร ดุษฏีพงศ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายกิตติธัช แสงสง่าศรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6ว


นายสักกะ กุลบุตร
นิติกร


นางสุทธิชารัตน์ ณัทสุคันธวงศ์
นิติกร


นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายฐิติรัช ชัยวงษ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาววระจิตร์ มาตรนอก
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวจิตรลดา วงศ์วารเตชะ
นักประชาสัมพันธ์


นายนพดล เนียมสี
พยาบาลวิชาชีพ


นางสาวอัจฉภาวรรณ จินะมูล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวสุกัญญา สมสนิท
เจ้าพนักงานธุรการ


นางวนิดา สายมา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางพนมวรรณ์ ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสุทัศ ดอกพร้าว
นักการ


นางสาวณัฏฐ์อารยา เครือแก้ว
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวรัตนา วงศ์กันทา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายถนอม อินต๊ะรักษา
พนักงานดับเพลิง


นายฉกาจ เครือผึ่ง
พนักงานดับเพลิง


นายธัชชัย หน่อเมฆ
พนักงานดับเพลิง


นางสาริศา ใจดี
คนงานทั่วไป


นางสาวกาญจนา คำยามา
คนงานทั่วไป


นายชาญชัย จิมารส
คนงานทั่วไป


นายบุญฤทธิ์ เรือนคำ
คนงานทั่วไป


นายกุศล ก้อนสีมา
คนงานทั่วไป


นายประเวศ สุวรรณกุล
คนงานประจำรถขยะ


นายศิริพงษ์ อุ่นใจ
คนงานประจำรถขยะ


นายนคร บุตรเปี้ย
คนงานประจำรถขยะ


นายดำเนิน ผมขาว
คนงานประจำรถขยะ


นายนนธวัชร์ บัวปัน
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุพงศ์ อินต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ


นายเจษฎาภรณ์ นวลสนิท
พนักงานขับรถยนต์


นายดอนศักดิ์ ล่ามแก้วศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายพบ ตาสีก้อน
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายนิยม ศรีกันยา
ผช.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอนุวัฒน์ วงค์เต๋จ๊ะ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายกัณจนรุต ตาสีมูล
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายกมลพรหม อุบลแย้ม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายนที เทวิน
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายทองดี มูลมั่ง
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)