ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
279
เมื่อวานนี้
419
เดือนนี้
3,790
เดือนที่แล้ว
5,691
ปีนี้
29,321
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
401,941
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180
นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวปรวิศา แก่นดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวภัทรภร ดุษฏีพงศ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นายกิตติธัช แสงสง่าศรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวอรุณี คนว่อง
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวนงนุช จิตต์ปลื้ม
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุรีรัตน์ ฉลอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจิตรลดา วงศ์วารเตชะ
นักประชาสัมพันธ์


นายนิรัตน์ ยารังษี
นิติกรชำนาญการ


นางสุทธิชารัตน์ ณัทสุคันธวงศ์
นิติกร


นางพนมวรรณ์ ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาววระจิตร์ มาตรนอก
นักวิชาการสาธารณสุข


นายไฉน ตาคำแสน
นักวิชาการสุขาภิบาล


นายเอกลักษณ์ ศรีสมบัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางวนิดา สายมา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุกัญญา สมสนิท
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัจฉภาวรรณ จินะมูล
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวขนิษฐา ดลภักดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายสุทัศ ดอกพร้าว
นักการ


นางสาวณัฏฐ์อารยา เครือแก้ว
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวรัตนา วงศ์กันทา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายถนอม อินต๊ะรักษา
พนักงานดับเพลิง


นายฉกาจ เครือผึ่ง
พนักงานดับเพลิง


นายธัชชัย หน่อเมฆ
พนักงานดับเพลิง


นางสาริศา ใจดี
คนงานทั่วไป


นางสาวกิรณา สุกันทา
คนงานทั่วไป


นายบุญฤทธิ์ เรือนคำ
คนงานทั่วไป


นายชาญชัย จิมารส
คนงานทั่วไป


นายกุศล ก้อนสีมา
คนงานทั่วไป


นายอภิสิทธิ์ ปอแชะ
คนงานทั่วไป


นายเจษฎาภรณ์ นวลสนิท
พนักงานขับรถยนต์


นายดอนศักดิ์ ล่ามแก้วศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายภูสิษฐ์ มารุเกล้า
พนักงานขับรถยนต์


นายอนันต์ อินต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุชา บุญทา
คนงานประจำรถขยะ


นายชาติ หินเงิน
คนงานประจำรถขยะ


นายประเวศ สุวรรณกุล
คนงานประจำรถขยะ


นายดำเนิน ผมขาว
คนงานประจำรถขยะ


นายนคร บุตรเปี้ย
คนงานประจำรถขยะ


นายนนธวัชร์ บัวปัน
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุพงศ์ อินต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ


นายทนงศักดิ์ เต๋วิยะ
คนงานประจำรถขยะ


นายพบ ตาสีก้อน
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายนิยม ศรีกันยา
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายอนุวัฒน์ วงค์เต๋จ๊ะ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายกัณจนรุต ตาสีมูล
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายกมลพรหม อุบลแย้ม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายนที เทวิน
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายทองดี มูลมั่ง
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายสมเกียรติ อินคำ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายนพดล ข้าวสามรวง
คนงานทั่วไป