ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
216
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
3,878
เดือนที่แล้ว
4,111
ปีนี้
42,715
ปีที่แล้ว
66,147
ทั้งหมด
351,063
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวภัทรภร ดุษฏีพงศ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายกิตติธัช แสงสง่าศรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสุทธิชารัตน์ ณัทสุคันธวงศ์
นิติกร


นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวจิตรลดา วงศ์วารเตชะ
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวสุรีรัตน์ ฉลอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายฐิติรัช ชัยวงษ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวนงนุช จิตต์ปลื้ม
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอัจฉภาวรรณ จินะมูล
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววระจิตร์ มาตรนอก
นักวิชาการสาธารณสุข


นายนพดล เนียมสี
พยาบาลวิชาชีพ


นายไฉน ตาคำแสน
นักวิชาการสุขาภิบาล


นางสาวสุกัญญา สมสนิท
เจ้าพนักงานธุรการ


นางวนิดา สายมา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางพนมวรรณ์ ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสุทัศ ดอกพร้าว
นักการ


นางสาวณัฏฐ์อารยา เครือแก้ว
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวรัตนา วงศ์กันทา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายถนอม อินต๊ะรักษา
พนักงานดับเพลิง


นายฉกาจ เครือผึ่ง
พนักงานดับเพลิง


นายธัชชัย หน่อเมฆ
พนักงานดับเพลิง


นางสาริศา ใจดี
คนงานทั่วไป


นางสาวกิรณา สุกันทา
คนงานทั่วไป


นายชาญชัย จิมารส
คนงานทั่วไป


นายบุญฤทธิ์ เรือนคำ
คนงานทั่วไป


นายกุศล ก้อนสีมา
คนงานทั่วไป


นายอภิสิทธิ์ ปอแชะ
คนงานทั่วไป


นายเจษฎาภรณ์ นวลสนิท
พนักงานขับรถยนต์


นายดอนศักดิ์ ล่ามแก้วศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายประเวศ สุวรรณกุล
คนงานประจำรถขยะ


นายดำเนิน ผมขาว
คนงานประจำรถขยะ


นายนคร บุตรเปี้ย
คนงานประจำรถขยะ


นายนนธวัชร์ บัวปัน
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุพงศ์ อินต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ


นายทนงศักดิ์ เต๋วิยะ
คนงานประจำรถขยะ


นายพบ ตาสีก้อน
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายนิยม ศรีกันยา
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายอนุวัฒน์ วงค์เต๋จ๊ะ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายกัณจนรุต ตาสีมูล
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายกมลพรหม อุบลแย้ม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายนที เทวิน
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายทองดี มูลมั่ง
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายศิริพงษ์ อุ่นใจ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)