ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
218
เดือนที่แล้ว
3,333
ปีนี้
35,566
ปีที่แล้ว
73,788
ทั้งหมด
277,767
ไอพี ของคุณ
18.205.109.152


แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีคำสั่งที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และมีหมายเหตุท้ายคำสั่ง ดังนี้

มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่ร้องรับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11

มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำให้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจการหรือกิจกรรม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

การจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ข้อ 1 ก. แนบท้ายคำสั่ง ศบค.ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 สำหรับการนั่งรับประทานอาหารให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดินอย่างน้อย 1 เมตร โดยจำนวนผู้ร่วมโต๊ะให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่


 
22 มิถุนายน 2563