:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

กองคลัง
น.ส.กัลยารัตน์ เลิศรมยานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวราณี วงศ์ปิ่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
น.ส.เพ็ญศรี ตาแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
น.ส.มะลิวรรณ สายจิตรนึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานพัฒนารายได้
นางธัญญารัตน์ คงปาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าที่ร้อยตรีพศิน คำปวง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายอาทิตย์ คำปัน
คนงานทั่วไป
นางสาวสีตีคอลีเยาะ คล้ายฤทธิ์
คนงานทั่วไป
นางสาวชนิยภัค พงษ์ไฝ
คนงานทั่วไป
นายอรรถกร บุญเพิ่มพูน
คนงานทั่วไป
นายฉัตรชัย ชัยวงค์
คนงานทั่วไป
งานทะเบียนทรัพ์สินและพัสดุ
น.ส.จุฬาพร ขาวเขียว
นักวิชาการพัสดุ
นางสุภาวรรณ คงอ้าย
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพัทธ์ธีรา พันธุศาสตร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางกนกวรรณ กีพงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายประพันธ์ จันทร์สัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ