:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

กองการศึกษา
นายนัฐพงห์ มูลแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจารุณี ศุภรพิชญ์สิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
นางสาววราภรณ์ มาฟอง
ครูชำนาญการพิเศษ
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเกวลิน ยอดสะแล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอุมาภรณ์ วงศ์หม่องสุก
ผู้ดูแลเด็ก
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจุฑารัตน์ จีฉัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ จันทร์ขาว
คนงานทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีหญิง โชติมณี ฤทธิ์โพธิ์
คนงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวภัทราวดี จันทร์แดง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอานันท์ วงศ์ปัญญา
คนงานทั่วไป
นายทองคำ แก้วน้อย
คนงานทั่วไป
นายสมบัติ เตปิน
คนงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ ตาโม
คนงานทั่วไป