:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-----------------------------------
วันที่ 11 กันยายน 2566 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน พร้อมผู้นำท้องที่ทุกหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการรรณรงค์ป้องกันการทุจริต ณ บริเวณด้านหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน
นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน กล่าวว่า เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้นเพื่อเป็นการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ในการต่อต้านการทุจริตจึงได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน “เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมต้านทุจริต” โดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ และได้มอบป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้นำท้องที่ทุกหมู่บ้าน
ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” โดยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และบุคลากรทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
****************************
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร
รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 053-131532 เว็บไซต์ www.sunpukwan.go.th
Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร