:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2566

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2566
--------------------------------------------
วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายประวัติ สุยะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยมีนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
สำหรับการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 1 ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 และในระเบียบวาระที่ 3 นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานได้เสนอญัตติให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 30 โครงการ/รายการ
2. ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุ จำนวน 10 รายการ
3. ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ
4. ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 รายได้
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกโครงการ/รายการ
 
****************************
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร
รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 053-131532 เว็บไซต์ www.sunpukwan.go.th
Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร