:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลสันผักหวาน ผ่านการประเมิน ITA 2566 ด้วยระดับผลการประเมิน คะแนน 97.90 อยู่ในเกณฑ์ : ผ่านดี

11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ผ่านการประเมิน ITA 2566 ด้วยระดับผลการประเมิน คะแนน 97.90
อยู่ในเกณฑ์ : ผ่านดี 
-------------------------------

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับหน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยังได้รับการกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 - 2580

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ระดับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ผ่านดี ด้วยคะแนน ITA 2566 : 97.90โดยเกณฑ์การประเมินในปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้
ผ่านดีเยี่ยม
ผ่านดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงโดยด่วน

สามารถดูรายละเอียดผลการประเมินฯ ได้จากระบบ ITAS ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th 

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร