:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

7 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
--------------------------------------------
สภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน และได้ขอขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม พศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาญัตติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสันผักหวาน
ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว โดยสามารถให้ยื่นความประสงค์เป็นหนังสือต่องานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๕๓-๑๓๑๕๓๒ ต่อ ๑๐๑

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร