:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

8 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 
    ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มในนาม “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว” หมู่ 2  ตำบลสันผักหวาน  เนื่องจากในอดีตประชากรในบ้านต้นงิ้วประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือ ทำนา, ปลูกถั่วเหลือง และพืชผักทางการเกษตร  ซึ่งบางปีก็ประสบปัญหาเนื่องจากพืชผลไม่แน่นอน  ในปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอหางดงได้มาให้ความรู้ด้านการประกอบอาหาร  การแปรรูปอาหารให้แก่กลุ่มแม่บ้าน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหารายได้เสริมแก่ครอบครัว  ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
    การก่อตั้งกลุ่มฯ มีนางคำ  วงค์คำอ้าย  เป็นแกนนำ  มีสมาชิกเริ่มแรก 10 คน  ดำเนินการแปรรูปอาหาร  เช่น  มะขามแก้ว  กล้วยกวน  และข้าวเกรียบฟักทอง  แต่การดำเนินงานของกลุ่มฯ ก็ยังคงประสบปัญหาด้านเงินทุน  ด้านคุณภาพสินค้า  และการออกแบบบรรจุภัณฑ์  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544  สำนักงานเกษตรอำเภอหางดงได้ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนซึ่งไม่มีดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท  เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการผลิตและเป็นเงินทุน  ในปี พ.ศ. 2545  ได้ขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร(อย.) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ.2556  ได้รับการคัดสรรให้เป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับสามดาว  และได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   อีกทั้งได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
    ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 26 คน  มีนางคำ  วงค์คำอ้าย  เป็นประธานกลุ่มฯ  มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด  เช่น  กล้วยกวน  น้ำพริกเผาถั่วเหลือง  ข้าวแต๋น  ข้าวเกรียบสมุนไพรรสต่าง ๆ ตามฤดูกาล  และได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้นงิ้ว  ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 114/1  หมู่ 2  ต.สันผักหวาน  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5343 0844 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร