:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน
เลขที่ 258 หมู่ 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 053-131532
โทรสาร (FAX) : 053-482131
E-mail : saraban@sunpukwan.go.th
Website : www.sunpukwan.go.th 
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลสันผักหวาน เชียงใหม่

ส่วนราชการ

ภายนอก

ภายใน

โทรศัพท์สายตรง

หัวหน้าสำนักปลัด/นิติการ

 

101

053 482 155

งานประชาสัมพันธ์/ธุรการ

0,1

102

053 482 150

งานการเจ้าหน้าที่

 

103

053 482 151

งานป้องกันฯ(ณ สำนักงานเทศบาลฯ)

5

104

053 482 162

งานพัฒนาชุมชน

7

105

053 482 154

งานการเงินและบัญชี

 

201

053 482 156

งานพัฒนารายได้

2

202

053 482 157

งานพัสดุและทรัพย์สิน

 

203

053 482 158

ผอ.กองช่าง

 

301

053 482 159

กองช่าง

3

302

053 482 160

กองการศึกษา

4

401

053 482 161

ฟิตเนส

 

402

053 482 163

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

403

053 114 576

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6

601

053 482 152

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุผู้พิการ

 

602

053 114 577

นายกเทศมนตรี

 

701

053 482 217

รองนายกฯ

 

702

053 482 164

ปลัดเทศบาล

 

703

053 482 165

รองปลัดเทศบาล

 

704

053 482 167

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

705

053 482 168

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

8

801

053 482 149

สภาเทศบาล

 

901

053 482 169

เครื่องโทรสาร (Fax)

9

-

053 482 131

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(สนามกีฬาเทศบาล)

053 482 099

093 1318 927

093 1318 374

 

แผนที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น