:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

นโยบายการบริหารราชการ

        

          ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติรับรองการเลือกตั้ง ให้กระผม นายเจริญ  คำยามา เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันผักหวาน ตามหนังสือรับรองให้ไว้ ณ วันที่ 27 เมษายน  พ.ศ. 2564 นั้น

          บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยยึดแนวนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ และแผนพัฒนาของอำเภอหางดง จึงขอเรียนให้ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน   และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ มีการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน

          ตำบลสันผักหวาน จะเป็นชุมชนที่มีศักยภาพจะถูกพัฒนาให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ น่าอาศัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอหางดง มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัย มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีสถานที่บริการประชาชนอยู่อย่างปลอดภัย มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันละกัน มีสถานที่บริการประชาชนอย่างกว้างขวางและสะดวกสบาย รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกระดับ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาดังกล่าวนี้ จะต้องอาศัยเวลา การวางแผนที่ดีและกระทำอย่างต่อเนื่องและซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน

          ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลสันผักหวาน บรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนา การบริหารราชการเทศบาลตำบล    สันผักหวาน ไว้  ดังนี้

 

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 จัดให้มีเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจรในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามถนนทุกสายในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวานอย่างทั่วถึง

1.2 ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

1.3 ดำเนินการขยายพื้นผิวจราจร ในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวาน

1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

  1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลสันผักหวาน

2.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

2.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระจายระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตตำบลอย่างทั่วถึง Free Wifi ตามจุดชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล และความรู้ได้อย่างทั่วถึง

2.4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วันสำคัญทางศาสนา

2.5 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณียี่เป็ง ประเพณีปีใหม่เมือง

  1. นโยบายด้านสาธารณสุข

3.1 ส่งเสริมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคโควิด-19  โรคไข้เลือดออก       โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

3.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมทั้งผู้สูงอายุ      ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

3.3 ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชมรมกีฬา และพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

  1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 พัฒนาโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมีระบบให้ทั่วถึงในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 โครงการเทศบาลตำบลน่าอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเส้นทางถนนสายหลักและที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและสวยงามแก่ผู้ใช้เส้นทาง

  1. นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ได้รับสวัสดิการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างทั่วถึงตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

5.2 จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

5.3 จัดตั้งโรงรับจำนำ อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน  (สถานธนานุบาล)

  1. นโยบายด้านการกีฬา และการท่องเที่ยว

6.1 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์กีฬาประจำตำบล และหมู่บ้าน เช่น การจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำบล

6.2 จัดให้มีลานกีฬาให้ครอบคลุมในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวานอย่างทั่วถึง

6.3 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน หมู่บ้านประติมากรรมและสินค้ากลุ่มแปรูป OTOP

  1. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1 ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อพปร. และผู้นำชุมชน

7.2 ส่งเสริมศูนย์รับเรื่อง เหตุด่วน เหตุร้าย พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินรถพยาบาล บริการ 24 ชั่วโมง

7.3 ส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมตามจุดที่สำคัญอย่างทั่วถึง

  1. นโยบายด้านอาชีพและรายได้

8.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหมู่บ้านในตำบล ให้เป็นตำบลหมู่บ้านท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้าแปรรูป OTOP

8.2 ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ  กลุ่มเกษตรกรให้มีงานทำ มีรายได้ตามศักยภาพ และจัดให้มีการศึกษาดูงานจากกลุ่มชุมชนต้นแบบ

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ที่เคารพ

            การกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ในการบริหารราชการของ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ที่กล่าวมานี้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตำบลสันผักหวาน และได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ ตลอดจนและได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆภายในเขตพื้นที่ตำบลสันผักหวาน และนอกเขตพื้นที่ เช่น องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงขอแถลงนโยบายให้แก่สภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ