:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลสันผักหวาน

1. สภาพทั่วไป

1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์

      ตำบล สันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหางดงประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร (8,862 ไร่ ) สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ

ทิศเหนือ        จรดเขต  ตำบลแม่เหียะ และ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก    จรดเขต  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก  จรดเขต ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง และ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้            จรดเขต ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

2) ลักษณะทางปกครอง

ตำบลสันผักหวานแบ่งเป็นหมู่บ้านตามเขตลักษณะปกครองท้องที่ จำนวน 7 หมู่บ้าน คือ
* หมู่ที่ 1 บ้านสันผักหวาน
* หมู่ที่ 2 บ้านต้นงิ้ว
* หมู่ที่ 3 บ้านท้าวผายู
* หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล
* หมู่ที่ 5 บ้านเบ้อ
* หมู่ที่ 6 บ้านขัวเด้ง
* หมู่ที่ 7 บ้านสันผักหวานน้อย

3) ประชากร

ข้อมูลประชากรตำบลสันผักหวาน

หมู่บ้าน

จำนวน
หลังคาเรือน

ประชากร (ชาย)

ประชากร (หญิง)

รวมประชากร

หมู่ที่ 1 บ้านสันผักหวาน

1,050

731

880

1,611

หมู่ที่ 2 บ้านต้นงิ้ว

2,374

1,765

1,994

3,759

หมู่ที่ 3 บ้านท้าวผายู,บ้านใหม่

2,766

1,672

2,200

3,872

หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล

1,227

811

978

1,789

หมู่ที่ 5 บ้านเบ้อ,ยังเปา, สันป่าตัน

2,282

1,838

2,126

3,964

หมู่ที่ 6 บ้านขัวเด้ง, บ้านน้อย

1,536

1,049

1,219

2,268

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักหวานน้อย

359

327

406

733

รวม

11,594

8,193

9,803

17,996

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

2. ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ และการบริการพื้นฐาน

2.1 โครงสร้างพื้นฐาน

1) การโทรคมนาคม
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง (จุดรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ)

2) การไฟฟ้า
- ฝ่ายผลิต จำนวน 1 แห่ง
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง

3) แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 3 สาย
- บึง, หนองและอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง

4) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและใช้การได้
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 400 แห่ง
- บ่อโยก จำนวน 1 แห่ง
- ประปาหมู่บ้านกรมอนามัย จำนวน 5 แห่ง
- ประปากรมโยธา จำนวน 3 แห่ง
- ประปากรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง

2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

1) ภาคอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม จำนวน 5 แห่ง โดยมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
- อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแกะสลัก จำนวน 2 แห่ง
- อุตสาหกรรมน้ำดื่ม, น้ำแข็ง จำนวน 2 แห่ง
- อุตสาหกรรมเกี่ยวกับธูปหอม จำนวน 1 แห่ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเกษตรกร บ้านต้นงิ้ว หมู่ 2
- กลุ่มประติมากรรมดินเผาป่าตาล หมู่ 4

2) ร้านค้าสะดวกซื้อ จำนวน 2 แห่ง

3) ภาคการเกษตร
- ผลิตผลการเกษตรที่สำคัญในตำบล เช่น ข้าว ถั่วเหลือง
- การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคขุน ไก่ไข่

4) ตลาดสด/ตลาดนัด
ในพื้นที่ไม่มีตลาดสด/ตลาดนัดในสังกัดของเทศบาล โดยจะมีตลาดของเอกชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
- กาดผักหวาน หมู่ที่ 5
- ตลาดนัดแม่จันทร์สม (กาดนัดขวัญเวียง) หมู่ที่ 5
- ตลาดนัดวัดลัฏฐิวนาราม (กาดนัดวัดป่าตาล) หมู่ที่ 4
- ตลาดนัดวัดฉิมพลีวัน (กาดนัดวัดต้นงิ้ว) หมู่ที่ 4
- ตลาดนัดโรงเรียนบ้านสันผักหวาน หมู่ 7

2.3 โครงสร้างทางสังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

1) การศึกษา
* โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
- โรงเรียนบ้านป่าตาล ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4
- โรงเรียนบ้านสันผักหวาน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7
* ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลสันผักหวาน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2
* โรงเรียนอนุบาลของเอกชน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1
* ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการศาสนา จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในวัดลัฏฐิวนาราม (ป่าตาล) หมู่ที่ 4

2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
* วัด จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
- วัดชัยสถิต ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1
- วัดฉิมพลีวัน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2
- วัดผาสุการาม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3
- วัดลัฏฐิวนาราม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4
- วัดถาวรธรรม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5

3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
* ตู้ยามสายตรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน
* รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
* รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
* ถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 ชุด ( 28 ถัง)

4) การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

5) การบริการประชาชน
- รถบรรทุกขยะ ขนาด 10 ตัน 3 คัน
- รถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน
- รถจักรยานยนต์ 5 คัน
- เครื่องพ่นหมอกควัน 4 เครื่อง
- เครื่องพ่นสารเคมี 1 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง
- เครื่องตัดหญ้า 5 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สำนักงาน) 33 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตตำบล 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2 เครื่อง