:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ประวัติตำบลสันผักหวาน

          ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่าแคว้นสันบ่าผางหวาน (มะปรางหวาน) มีมาตั้งแต่ พ.ศ.2222 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลสันผักหวานเมื่อปีพ.ศ.2475 เนื่องจากว่าทางราชการมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่มีในประเทศสยามนานกว่า 700 ปี มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมีการยึดอำนาจเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 เวลา 4 โมงเช้า

          ต่อมาทางราชการต้องการให้ชื่อบ้าน ชื่อเมืองถูกต้องตามหลักภาษาไทยสมัยนั้น มีท่านขุนสันทราย ทรงศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองแคว้นสันบ่าผางหวานได้ทำเรื่องส่งไปยังอำเภอหางดงเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากแคว้นสันบ่าผางหวานเป็นตำบลสันผักหวาน รวมระยะเวลาเปลี่ยนชื่อแคว้นได้ 253 ปี นับแต่นั้นมาแคว้นสันบ่าผางหวานได้เปลี่ยนมาเป็นตำบลสันผักหวาน รวมทั้งวัด-บ้าน-และตำบลมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้

          ปัจจุบันตำบลสันผักหวานมีทั้งหมด 7 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บ้านสันผักหวานหลวง หมู่ที่ 2 บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 3 บ้านท้าวผายู หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล หมู่ที่ 5 บ้านเบ้อ หมู่ที่ 6 บ้านขัวเด้ง และหมู่ที่ 7 บ้านสันผักหวานน้อย

หมายเหตุ....ข้อมูลทั้งหมดนี้นายบุญมา ศรีกันทา อดีตรองประธานสภา อบต.สันผักหวาน ปีพ.ศ. 2540-2544 และอดีตประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 ปีพ.ศ.2551-2553 เป็นผู้เรียบเรียงเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับทราบ