:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กอ1) 24 มี.ค. 65
2 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กอ3) 24 มี.ค. 65
3 แบบคำขออนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กอ4) 24 มี.ค. 65
4 แบบคำขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (สอ1) 24 มี.ค. 65
5 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ (สอ3) 24 มี.ค. 65
6 แบบคำขอ/แจ้งการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 24 มี.ค. 65
7 แบบคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 3 ก.พ. 65
8 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3 ก.พ. 65
9 แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พิการ 3 ก.พ. 65
10 หนังสือมอบอำนาจกรณีโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับมอบอำนาจ 3 ก.พ. 65
11 หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน 3 ก.พ. 65