:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

สมาชิกสภาเทศบาล
นายประวัติ สุยะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
หมายเลขติดต่อ 081-9933209
ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาล ฉัตรกาญจนรักษ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
หมายเลขติดต่อ 081-5590245
นายณรงศักดิ์ วงค์มูลหล้า
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
หมายเลขติดต่อ 083-9468379
นายประวัติ สุยะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขต 1
หมายเลขติดต่อ 081-9933209
นางสาววรัทยา ชัยวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขต 1
หมายเลขติดต่อ 084-3788527
นางแก้วลูน พงศ์ธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขต 1
หมายเลขติดต่อ 086-9168246
นายณรงศักดิ์ วงค์มูลหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขต 1
หมายเลขติดต่อ 083-9468379
นายสุนทร ทาสิงห์คำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขต 1
หมายเลขติดต่อ 084-3786240
นายจรัญ บัวเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขต 1
หมายเลขติดต่อ 081-0257006
นายคำปัน กุณามณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขต 2
หมายเลขติดต่อ 086-9167983
นายประสิทธิ์ วงศ์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขต 2
หมายเลขติดต่อ 095-1465381
นายสมบูรณ์ คำจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขต 2
หมายเลขติดต่อ 063-3640037
นายประพันธ์ เมืองอุดร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขต 2
หมายเลขติดต่อ 086-9244599
นายไพรัชต์ สุริวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เขต 2
หมายเลขติดต่อ 090-2391511
ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาล ฉัตรกาญจนรักษ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
หมายเลขติดต่อ 081-5590245