:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

กองคลัง
น.ส.กัลยารัตน์ เลิศรมยานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวราณี วงศ์ปิ่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
น.ส.เพ็ญศรี ตาแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
น.ส.มะลิวรรณ สายจิตรนึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานพัฒนารายได้
นางธัญญารัตน์ คงปาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าที่ร้อยตรีพศิน คำปวง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
คนงานทั่วไป
นางสาวสีตีคอลีเยาะ คล้ายฤทธิ์
คนงานทั่วไป
นายอรรถกร บุญเพิ่มพูน
คนงานทั่วไป
หมายเลขติดต่อ 086-9244599
นายฉัตรชัย ชัยวงค์
คนงานทั่วไป
งานทะเบียนทรัพ์สินและพัสดุ
น.ส.จุฬาพร ขาวเขียว
นักวิชาการพัสดุ
นางสุภาวรรณ คงอ้าย
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพัทธ์ธีรา พันธุศาสตร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางกนกวรรณ กีพงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายประพันธ์ จันทร์สัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวรัตนวรรณ เรืองเดช
พนักงานจ้างเหมา