:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

กองช่าง
นายมานัส กิริยาภรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรจง สอนศรี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายปิยภัทร พญามงคล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
งานวิศวกรรม
นางสาวกัญปวีร์ เกิดเจริญ
วิศวกรโยธา
นายอัศม์เดช กุลแก้ว
นายช่างโยธา
นายพิรุฬห์วัฒน์ เรือนใส
คนงานทั่วไป
นายทศพร ศรีบุญเรือง
คนงานทั่วไป
นายภูรินทร์ ทรายแก้ว
คนงานทั่วไป
งานสถาปัตยกรรม
นายภูริวัฒน์ ไชยาคำ
นายช่างเขียนแบบ
นายณัฐพงค์ ติยะขัตย์
นายช่างเขียนแบบ
งานธุรการ
นางชานิกา ชัยศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
งานสาธารณูปโภค
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นายประเสริฐ แก้วต๋าคำ
คนงานทั่วไป
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
นายกาณฑ์ ไชยขันแก้ว
นายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.
นายนิพันธุ์ ชาติแสนปิง
คนงานทั่วไป
เอก ยาลิต
คนงานทั่วไป
นายสงกรานต์ เมืองมอย
คนงานทั่วไป
นายกิตติภพ ฝนตก
คนงานทั่วไป