:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ข้อมูลผู้บริหาร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
นายเจริญ คำยามา
นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน
หมายเลขติดต่อ 098-7468265
นายประพัต เมืองอุดร
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน
หมายเลขติดต่อ 082-1942838
นายทันสมัย เอี่ยมเจริญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน
หมายเลขติดต่อ 081-0329731
นายพีรเดช มานะศักดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน
หมายเลขติดต่อ 081-7831238
นายอารีย์ จีรัง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน
หมายเลขติดต่อ 081-9605927
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นางสาวนิศาชล ทองขาว
ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน
หมายเลขติดต่อ 089-6349640
นางสาวเกษร สายฝั้น
รองปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน
หมายเลขติดต่อ 082-1857171