:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนิศาชล ทองขาว
ปลัดเทศบาล
หมายเลขติดต่อ 053-131532
นางสาวเกษร สายฝั้น
รองปลัดเทศบาล
หมายเลขติดต่อ 053-131532
นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขติดต่อ 053-131532
น.ส.กัลยารัตน์ เลิศรมยานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขติดต่อ 053-131532
นายมานัส กิริยาภรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขติดต่อ 053-131532
นายนัฐพงห์ มูลแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หมายเลขติดต่อ 053-131532
นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส
ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขติดต่อ 053-131532
นางวิมลวัลย์ ไชยกาญจน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
หมายเลขติดต่อ 053-131532