:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายจิรวัฒน์ แก้วน้อย
กำนันตำบลสันผักหวาน
นายเมฆ จันต๊ะมงคล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายสุพรรณ์ ชัยมณี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายแสวง ตาต่อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายบุญเป็ง สายสุภา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายมนตรี เปาหลีกหลี้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นางสาวเตือนใจ ปันนะราชา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7