:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

สำนักปลัด
นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอริยา จีรัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพนมวรรณ์ ดวงแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอรุณี คนว่อง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนงนุช จิตต์ปลื้ม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอัจฉภาวรรณ จินะมูล
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขนิษฐา ดลภักดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุทัศ ดอกพร้าว
นักการ
นางสาวรัตนา วงศ์กันทา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาริศา ใจดี
คนงานทั่วไป
นางสาวกิรณา สุกันทา
คนงานทั่วไป
นายบุญฤทธิ์ เรือนคำ
คนงานทั่วไป
นายเสน่ห์ อินก๋วน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกุศล ก้อนสีมา
คนงานทั่วไป
นายชาญชัย จิมารส
คนงานทั่วไป
นายอภิสิทธิ์ ปอแชะ
คนงานทั่วไป
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติธัช แสงสง่าศรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกมลพรหม อุบลแย้ม
คนงานทั่วไป
นายทองดี มูลมั่ง
คนงานทั่วไป
นายฉกาจ เครือผึ่ง
พนักงานดับเพลิง
นายธัชชัย หน่อเมฆ
พนักงานดับเพลิง
นายนิยม ศรีกันยา
คนงานทั่วไป
นายพบ ตาสีก้อน
คนงานทั่วไป
นายถนอม อินตะ๊รักษา
พนักงานดับเพลิง
งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุกัญญา สมสนิท
เจ้าพนักงานธุรการ
งานนิติการ
นายนิรัตน์ ยารังษี
นิติกร
นางสาวสุพรรณิการ์ กิตติวรากูล
นิติกร
นายนพรุจ พุเพ่ง
คนงานทั่วไป