:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางวิมลวัลย์ ไชยกาญจน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
นางขนิษฐา วรรณแก้ว
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางชลดา สุทธะนะ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุรีรัตน์ ฉลอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานงบประมาณ
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
งานตรวจติดตามและประเมินผล
นางสาวณัฏฐ์อารยา เครือแก้ว
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวจิตรลดา วงศ์วารเตชะ
นักประชาสัมพันธ์
นายศราวุฒิ บุญธิมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
นายเอกลักษณ์ ศรีสมบัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์