:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางเบญจมาศ วิเศษคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวศิริวรรณ ติยะโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
นางวนิดา สายมา
เจ้าพนักงานธุรการ
งานส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวณัฐสินี สิโรจน์สกุล
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
นางสาวจิตสุภา ทายะ
พยาบาลวิชาชีพ
นายศิริพงษ์ อุ่นใจ
คนงานทั่วไป
นายนที เทวิน
คนงานทั่วไป
นายสมเกียรติ อิ่นคำ
คนงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ แก้วต๋าคำ
คนงานทั่วไป
จ.ต.วิฑูรย์ วงค์ชัยยา
คนงานทั่วไป
นายกัณจนรุต ตาสีมูล
คนงานทั่วไป
นางสาวธัญญาลักษณ์ สุนันตา
คนงานทั่วไป
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
นางรังสินิจ นันทวิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุข
นายปริญญา รินยานะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
งานรักษาความสะอาด
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นายเจษฎาภรณ์ นวลสนิท
พนักงานขับรถยนต์
นายดอนศักดิ์ ล่ามแก้วศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายภูสิษฐ์ มารุเกล้า
พนักงานขับรถยนต์
นายอนันต์ อินต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ
นายทนงศักดิ์ เต๋วิยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายประเวศ สุวรรณกุล
คนงานประจำรถขยะ
นายนคร บุตรเปี้ย
คนงานประจำรถขยะ
นายนนธวัชร์ บัวปัน
คนงานประจำรถขยะ
นายดำเนิน ผมขาว
คนงานประจำรถขยะ
นายอนุพงศ์ อินต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ
นายอนุชา บุญทา
คนงานประจำรถขยะ
นายชาติ หินเงิน
คนงานประจำรถขยะ
นายนพดล ข้าวสามรวง
คนงานประจำรถขยะ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายธวัช สุรินทร์
นักวิชาการสุขาภิบาล